อาจารย์ มฟล รับเชิญร่วมประชุมการจัดการอาชีวอนามัยในกลุ่มอาชีพพิเศษที่ประเทศเกาหลี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

วันที่ 15-20 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้รับเชิญจาก Yonsei University ประเทศเกาหลี ให้เข้าร่วมอภิปราย การจัดการปัญหาอาชีวอนามัยของกลุ่มอาชีพพิเศษในภูมิภาคเอเซีย ในการประชุม The 49th Conference of the Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health “The Age of Shifting Paradigm: SDGs, New Approach for Public Health”Yonsei International Campus, Incheon ประเทศเกาหลี โดยการเดินทางครั้งนี้ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก Yonsei University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศเกาหลี

 ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี ได้นำประเด็นการศึกษาการจัดการอาชีวอนามัยในกลุ่มคนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ ที่เป็นกลุ่มอาชีพพิเศษของประเทศไทย ร่วมอภิปรายแนวทางการจัดการด้านอาชีวอนามัย ร่วมกับผลงานจากประเทศบังคลาเทศและเกาหลี  โดยมีแผนงานที่จะดำเนินการศึกษาวิจัยร่วมกับ Yonsei University ทั้งในการศึกษาในประเทศไทย และขยายการศึกษาวิจัย ไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในเอเซียต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Pornpisut | อ่านข่าวทั้งหมด 600 ครั้ง