มฟล.- มหิดล ลงนามร่วมมือวิชาการ แลกเปลี่ยนพัฒนาศักยภาพนักศึกษา-บุคลากร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

              เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ. ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กับ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ผศ. ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ห้องดอยแง่ม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

             เพื่อร่วมมือในการเสริมสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดำเนินงานทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงาน รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

              ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานในหน่วยงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดี ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านต่าง ๆ ต่อไป ในการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการดำเนินงานทางวิชาการ ร่วมกันจัดทำโครงการอบรม/สัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 432 ครั้ง