ห้องสมุด มฟล. รับเกียรติบัตร "คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น


เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันายน 2562 คุณดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตัวแทน มฟล. เข้ารับมอบเกียรติบัตร “คนไทย หัวใจไร้คาร์บอน Carbon-neutral man” จากนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ กรุงเทพฯ  เกียรติบัตรดังกล่าวได้รับจากการจัดกิจกรรมที่ศูนย์บรรณสารฯ ร่วมประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และร่วมชดเชยกิจกรรมคาร์บอนเครติตขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 216 ครั้ง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา