นักศึกษาใหม่ มฟล. ร่วมใจชิงธงสำนักวิชา หลอมรวมใจน้อง-พี่ เลือดสีแดง-ทอง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหารองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม พี่น้องร่วมใจ ชิงธงสำนักวิชา ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินี โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกว่า 3,600 คน จาก 14 สำนักวิชา และนักศึกษารุ่นพี่อีกกว่า 500 คน  โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมชมกิจกรรม ซึ่งมีรูปแบบของกิจกรรมคือ เหล่านักศึกษาใหม่ของแต่ละสำนักวิชา จะต้องร่วมร้องเพลงมาร์ช มฟล. ให้พร้อมเพรียงไพเราะ จนสามารถพิชิตใจกรรมการ 9 ใน 13 คน ยกธงเขียวให้ผ่านได้สำเร็จ จึงจะสามารถรับธงของสำนักวิชาตนเองได้ จากนั้นสำนักวิชาก็จะได้ร้องเพลงประจำสำนักวิชาและผู้นำเชียร์สามารถออกมาทำการแสดงได้ ซึ่งแต่ละสำนักวิชาจะต้องฝึกซ้อมร้องเพลงมาร์ชที่มีความหมายสื่อถึงมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ และได้ซึมซับเอาความภาคภูมิใจในบทเพลง นำไปสู่การถ่ายทอดออกมาผ่านเสียงร้อง ซึ่งต้องอาศัยทั้งความอดทดและความสามัคคี ของทั้งนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง จึงจะเป็นบทเพลงมาร์ช มฟล. ที่มีความสมบูรณ์ไพเราะ

        รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม กล่าวว่า

        “นักศึกษาที่รักทุกคน ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพี่น้องร่วมใจชิงธงสำนักวิชาประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ดีงามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ได้ดำเนินการสืบทอดต่อกันมา ยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมนี้ยังนับเป็นกิจกรรมที่สำคัญ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาความเป็นแม่ฟ้าหลวง หรือ MFU Character โดยกิจกรรมนี้มุ่งเน้นให้เกิดความรัก ความผูกพันระหว่างนักศึกษาใหม่กับสถาบันแห่งนี้ และเกิดความรักความภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยในพระนามแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังได้สอดแทรกทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้อง ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน และยิ่งไปกว่านั้น คือความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม”

       “กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญในการสร้างประสบการณ์ และเป็นประเพณีที่สืบทอดตลอดระยะเวลาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมนี้ขึ้น และเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อจัดให้กิจกรรมพี่น้องร่วมใจชิงธงสำนักวิชาประสบสำเร็จได้ในวันนี้” อธิการบดี มฟล. กล่าว

.....

เนื้อเพลง มาร์ช มฟล.

สีแดง-ทองโบกพลิ้วปลิวไสว เป็นศูนย์รวมดวงใจแห่งแคว้นแดนล้านนา

สัญลักษณ์ สว. นั้นคือดวงตรา เราเทิดทูนบูชาพระนามาศิริมงคล

ล้ำโอฬารสถานแหล่งศึกษา เป็นที่รวมวิชาสร้างสรรค์ชีวิตตน

พัฒนาสังคมโดดเด่นงามล้น ด้วยคุณภาพบุคคล ภาคเหนือตอนบนเราภูมิใจ

“มฟล.” นามนี้มีสง่า พวกเราเปี่ยมศรัทธา สามัคคี มีวินัย

ทุกสายโลหิต สนิทกัน เพราะสายสัมพันธ์ สลักใจ ไม่มีสิ่งใดประทุษทำลายใจกัน

พร้อมทุกคนร่วมรักในศักดิ์ศรี เย็นพระบารมีแผ่คุ้มเรานิรันดร์

“มฟล.” ฝังตรึงอยู่ในใจนั้น พระคุณอเนกอนันต์ สถาบันเรา เนายืนยง

....

  • 3787 ครั้ง
  • #อธิการบดี #อธิการบดีผู้ก่อตั้ง #นักศึกษา #ส่วนพัฒนานักศึกษา