สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล.ร่วมสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ ‘ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ’ ครั้งที่ 15

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) จัดโครงการ ‘ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ’ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 3 – 6 ตุลาคม ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 น. ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มฟล. มี รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดงาน มี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ และ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมกว่า 500 คน

            สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้ร่วมกับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. จัดกิจกรรม‘ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ ได้แสดงออกและได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการปลูกฝังเจตคติและความความคิดที่มีเหตุมีผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทยเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศชาติต่อไป 

            กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนที่จัดขึ้นได้แก่ การแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

            ทั้งนี้เยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค จะได้เข้าร่วมการประกวด/แข่งขันระดับประเทศในเดือนตุลาคม และเพื่อให้การชุมนุมกันของเยาวชนจากภาคต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ในระดับประเทศและนอกจากกิจกรรมการประกวดและแข่งขันแล้ว เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังได้รับการฟังบรรยาย เสวนา และทัศนศึกษา ด้วย

            สำหรับวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมคือเพื่อให้โอกาสเด็กและเยาวชนไทยที่มีความสามารถพิเศษ พบปะกับนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งได้เห็นผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่นำมาจัดแสดง เพื่อกระตุ้นเด็กและเยาวชนให้มีความสนใจเรียนรู้และประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งแนวคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลอันเกิดจากแนวคิดไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ปลูกฝังเจตคติและลักษณะนิสัยที่ดีงาม ตามแนวคิดของความเป็นวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันและสร้งาเครือข่ายเด็กและเยาวชน ผู้มีความสามารถพิเศษ และเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศการประกวดและการแข่งขันต่างๆ โดยเฉพาะโครงงานวิทยาศสตร์และนวัตกรรมในระดับประเทศเพื่อไปแข่งขันในระดับนานาชาติ    

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 376 ครั้ง