มฟล. เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรมหาวิทยาลัยเส้นทางสายไหม (UASR)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


              รศ.ดร.นันทนา คชเสนี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อม ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และคณาจารย์ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มพันธมิตรมหาวิทยาลัยเส้นทางสายไหม (UASR) ณ มหาวิทยาลัย Xi'an Jiaotong นครซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 16 - 21 กันยายน 2562 

              ในการประชุมอธิการบดีกลุ่มพันธมิตรฯ  รศ.ดร.นันทนา คชเสนี ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่องการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ พันธมิตรย่อยด้านการท่องเที่ยวได้ก่อตั้งขึ้น โดยมีแนวร่วม 4 มหาวิทยาลัยได้แก่ Al-Farabi Kazakh National University, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Xi’an Jiaotong University และ Hong Kong Polytechnic University

               พันธมิตรมหาวิทยาลัยเส้นทางสายไหม หรือ University Alliance of The Silk Road (UASR) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2558 เป็นองค์กรเอกชนและไม่แสวงหาผลกำไร มุ่งเน้นการเปิดกว้างด้านความร่วมมือระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศ กลุ่มพันธมิตรมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกว่า 151 แห่งจาก 38 ประเทศและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยไทยเพียงแห่งเดียวที่เข้าร่วม UASR
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 422 ครั้ง