ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์


         
           

            ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานผ้าไตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำไปถวายเป็นผ้ากฐิน ณ วัดพระเจ้าล้านทอง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเชิญพนักงาน และศึกษา เข้าร่วมพิธีและร่วมทำบุญ ดังนี้ 

1.    ร่วมพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกาน 2562 เวลา 18.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดพระเจ้าล้านทอง การแต่งกาย เสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัย
2.    ร่วมพิธีถวายพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ร วิหารวัดพระเจ้าล้านทอง การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว หรือชุดสูทมหาวิทยาลัย
3.    ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ (นายวรุฒม์ พาคำ) ภายในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อที่จะได้รวบรวมนำไปถวายวัดพระเจ้าล้านทองในวันถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 

             สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ ส่วนสารบรรณฯ (วรุฒน์) 0-5391-6042

//////////////////////////////////////////////////////
กำหนดการ
พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562
ณ วัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.30 น. 
****

เวลา 17.00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ วัดพระเจ้าล้านทอง
เวลา 18.00 น.    ผู้มาร่วมพิธีพร้อมกัน ณ สถานที่จัดพีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน
เวลา 18.30 น.    พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พิธีกรนำอาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ แสดงพระธรรมเทศนา ‘อานิสงส์กฐิน’ 1 กัณฑ์ ถวายไทยะรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เสร็จพิธี


การแต่งกาย  พนักงาน : เสื้อหม้อห้อมมหาวิทยาลัยหรือชุดสุภาพ, หัวหน้าส่วนราชการ :  ชุดพิธีการพื้นเมืองเชียงราย หรือชุดสุภาพ, คณะศรัทธา/ประชาชนทั่วไป : ชุดพิธีการพื้นเมืองเชียงรายหรือชุดสุภาพ 
//////////////////////////////////////////////////////
กำหนดการ
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2562
นำไปถวาย ณ วัดพระเจ้าล้านทอง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. 
****

เวลา 10.00 น.  ประธานในพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
                        กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำผ้ากฐินวางบนพานแว่นฟ้าหน้า
                        พระสงฆ์รูปที่ 2

                        ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
                        ประธานยกผ้าพระกฐินจากพานแว่นฟ้าขึ้นประครอง กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน
                        ประธานวางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า ยกพานประเคนพระสงฆ์รูปที่ 2 
                        พระสงฆ์อปโลกน์และกรานกฐิน จากนั้นพระสงฆ์ผู้เป็นองค์ครองเข้าไปครองผ้าไตร
                        ประธานถวายเครื่องบริวารกฐินแด่พระภิกษุผู้ครองผ้าพระกฐิน
                        ผู้เข้าร่วมพิธีในอุโบสถ ถวายไทยะธรรมแด่องค์ครอง คู่สวด และพระอันดับ
                        รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศแจ้งยอดกฐิน
                        พระสงฆ์อนุโมทนา/ประธานกรวดน้ำ
                        ประธานกราบพระประธาน/กราบลาประธานสงฆ์ เสร็จพิธี


การแต่งกาย ผู้บริหารและพนักงาน: เครื่องแบบปกติขาว, หัวหน้าส่วนราชการ: เครื่องแบบปกติขาวหรือชุดสุภาพ, ผู้มาร่วมพิธี: ชุดพิธีการพื้นเมืองเชียงรายหรือชุดสุภาพ
//////////////////////////////////////////////////////

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1401 ครั้ง