มฟล. ลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 4 รายการกับบริษัทเอกชน เพื่อผลิตสินค้าสู่ผู้บริโภค

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันที่ 4 กันยายน 2560 สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii)  จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์ คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด โดยอาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มฟล. และคุณกฤษณ์ แจ้งจรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท M.Y.R เป็นผู้ลงนามในสัญญาณ ซึ่งได้ลงนามทั้งสิ้น 4 ผลงาน ประกอบด้วย

1. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10018 เรื่อง “กรรมวิธีการผลิตสารประกอบโลหะเชิงซ้อนข้าวเหนียวดำ”

ผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน นางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ นางสาววรรณิศา วิชิต และนายธนทรรศ สนธีระ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

2. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 12625 เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เจลระงับกลิ่นกาย”

ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล และนายภวิศ วีระนภากุล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

3. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 11418 เรื่อง“กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัดเปลือกผลกาแฟสำหรับประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง”

ผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง และนางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

4. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10017 เรื่อง “สารประกอบเชิงซ้อนเคอร์คูมิน”

ผู้ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำภา จิมไธสง อาจารย์ ดร.กฤษฎา กิตติโกวิทธนา และนางสาวอนงค์นุช ต๊ะคำ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud | อ่านข่าวทั้งหมด 1142 ครั้ง
MFii สำนักงานจัดการทรัพสินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม