วิทย์สุขภาพ มฟล. เป็นเจ้าภาพ การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพ การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.) ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มฟล. โดยมีนิสิตนักศึกษา คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยที่จัดการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นสมาชิกสมาพันธ์จำนวน 16 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมในการประชุม อันมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันและผู้ร่วมวิชาชีพในอนาคต รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาพันธ์ฯ ที่จะส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน และได้นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน พร้อมทั้งเกิดความรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์อันดีของวิชาชีพด้านการสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เป็นประธานเปิดการประชุม

     ในการประชุมครั้งนี้ มีหัวข้อการประชุม เช่น แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 แจ้งความคืบหน้าของการจัดเตรียมงานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 38 ซึ่งมีกิจกรรมหลักคือ โครงการแข่งขันการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ การแข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อสาธารณสุขไทยก้าวไกลสู่สากล การแข่งขันวิดีโอสั้น หัวข้อปัญหาสุขภาพจิต การแข่งขันโปสเตอร์ หัวข้อปัญหาสาธารณสุข โครงการเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแก่นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย รวมทั้งการจัดทำเว็บโซต์ของสมาพันธ์ฯ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและยกระดับความน่าเชื่อถือให้กับสมาพันธ์ฯ

     นายสหรัฐ ชาภักดี นายกสมาพันธ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 กล่าวรายงานว่า สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ได้กำเนิดขึ้นครั้งแรก เมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2549 จากการรวมตัวของสโมสรนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่มีการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 12 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา รวมทั้งการนำองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 16 สถาบัน มีสมาชิกกว่า 4,000 คน ที่เป็นนิสิตนักศึกษาและศิษย์เก่า จากสถาบันเครือข่ายทั่วประเทศ

      “การประชุมสมาพันธ์ฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 10 สถาบัน จากสมาชิกทั้งหมด 16 สถาบัน ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสานความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครือสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาฯ และหารือการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่ 38” นายสหรัฐ นายกสมาพันธ์ฯ กล่าว

     ในการนี้ รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. กล่าวเปิดการประชุมว่า ในนามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกยินดีที่ได้ต้อนรับนิสิตนักศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นเพื่อนร่วมวิชาชีพในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

     “คำว่าสมาพันธ์นั้น หมายถึงจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งคำว่าสัมพันธ์กันมีหลายระดับ ตั้งแต่การติดต่อประสานงานทั่วไป การทำงานร่วมกัน (Linkage) การสร้างความร่วมมือต่อกัน (Collaboration) หรือการบูรณาการความสัมพันธ์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Integration) ขึ้นอยู่กับสมาชิกว่าต้องการความสัมพันธ์ระดับใด แต่ไม่ว่าจะมาจากสถาบันใดเชื่อว่าความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) เป็นสิ่งสำคัญต่อวิชาชีพของเรา ซึ่งมีความเป็นสหวิชาชีพ มีหลากหลายสาขาวิชาซึ่งต้องทำงานร่วมกัน ถ้าเรามีความเหนียวแน่น สร้างความโดดเด่น มีเอกลักษณ์ของวิชาชีพ โดยมีสมาพันธ์ฯ เป็นตัวเชื่อม ก็จะทำให้เกิดการยกระดับของความเป็นนิสิตนักศึกษาและวิชาชีพสาขาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น”

    “สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เป็นสาขาวิชาที่มีมายาวนาน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นคำที่กว้าง มีหลากหลายสาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยภายหลังมีการแยกสาขาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ ระบาดวิทยา ซึ่งเป็นวิชาชีพแห่งการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมด้านสุขภาพ ในการทำงานของในแต่ละวิชาชีพจะต้องมีทำงานร่วมกัน บางส่วนมีความคาบเกี่ยวกัน ถ้าเรามีเอกลักษณ์ว่าในแต่ละวิชาชีพคืออะไร ก็จะทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ ยิ่งแต่ละสาขาวิชาได้มีความร่วมมือกันก็จะเกิดผลดีต่อการดูแลสุขภาพคนในสังคมของเรา นั่นทำให้เรามารวมกันเป็นสมาพันธ์และมาร่วมประชุมและสร้างความสัมพันธ์กันและกัน ซึ่งได้มีความร่วมมือและทำกิจกรรมร่วมกันในหลากหลายด้าน ทั้งด้านวิชาการ ด้านสันทนาการ การประกวดแข่งขัน ซึ่งอยากให้เรารู้สึกเป็นเหมือนพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างดีในสหวิชาชีพต่อไปในอนาคต” คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. กล่าว

....

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง สนสท. คือ

1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีโอกาสนำความรู้ในวิชาชีพมาช่วยเหลือคนในสังคมให้คนในสังคมได้มีความรู้และทัศนคติที่ดีด้านการปฏิบัติสาธารณสุขเพิ่มมากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ได้จริง

2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพจากทุกสถาบัน

3. เพื่อให้ดำเนินกิจกรรมของนิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

4. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและแสดงออกถึงบทบาทความสาคัญของตนเองในสังคมอย่างถูกต้อง

5. เพื่อให้สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นแกนนำ ในการผลักดันภาพลักษณ์ทางด้านสาธารณสุข และเกิดแรงขับเคลื่อนของคนในสังคมในด้านส่งเสริมสุภาพ โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

6. เพื่อจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร อันจะเป็นการพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมความเป็นผู้นา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้รักสามัคคี แก่นิสิตนักศึกษา

 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 335 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนักศึกษา