สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มฟล. จัดพิธีทำบุญการจัดตั้งสำนักวิชาฯ และมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทำบุญเนื่องในปฐมวาระแห่งการจัดตั้งสำนักวิชา พิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์ และพิธีมอบเสื้อกาวน์ ให้กับนักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการแทพย์บูรณาการ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมสมเด็จย่า มฟล.

ในเวลา 13.00 น. พิธีการได้เริ่มขึ้นด้วยการตีกลองบูชาและกลองบัดชัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชัยดิถีของการจัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักวิชาลำดับที่ 15 ของ มฟล. จากนั้นต่อด้วยการฟ้อนเล็บฉบับพื้นเมืองเชียงราย โดยกลุ่มลูกศิษย์สายสกุลช่างฟ้อนแม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะะการแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ช่างฟ้อน) พ.ศ. 2559 เมื่อเสร็จสิ้นการแสดง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใจความว่า มฟล. ได้จัดตั้งสำนักวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ขึ้นมาโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อนำองค์ความรู้ทั้งด้านงานวิชาการ การวิจัย และการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและสากล โดยได้จัดรวมศาสตร์แห่งการรักษาที่มีมาแต่โบราณทั้งการแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน และกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ มฟล. จัดรวมศาสตร์ทั้งสามอยู่ภายใต้สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ ขอให้คณาจารย์ นักศึกษารวมกันสืบสานสิ่งดีๆ ส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาช่วยเหลือประชาชน การได้รับเสื้อกาวน์ในวันนี้เป็นก้าวแรกแห่งการเข้าสู่วิชาชีพนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจเล่าเรียนให้เต็มที่

จากนั้นเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา โดยสำนักวิชาฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปประกอบพิธี ต่อด้วยพิธียกขันตั้งไหว้สาคุณูปมาจารย์ โดยมีการแห่ขบวนเครื่องขันตั้งไหว้ครูและเครื่องสักการะ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ พร้อมก้วยคณาจารย์เจิมหน้าผากและผูกข้อมือให้แก่ผู้แทนนักศึกษา ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีทั้ง 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชากายภาพบำบัด และสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับมอบเสื้อกาวน์จำนวน 180 คน จาก 3 สาขาวิชา โดยมีคณาจารย์เป็นผู้สวมและติดกระดุมให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการแสดงถึงความยอมรับในองค์ความรู้ที่นักศึกษาได้รับและจะศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แห่งวิชาชีพต่อไป

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 659 ครั้ง
สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ