สำนักวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมแข่งขันทำอาหาร MFU Junior Iron Chef

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ จัดโครงการแข่งขันการทำอาหาร MFU Junior Iron Chef เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (M-Square) ห้องปฏิบัติการทางการบิน ห้องปฏิบัติการงานครัว ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันการทำอาหาร นอกจากนี้ยังมีการเสวนาจากศิษย์เก่าเกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและเส้นทางอาชีพ การสัมมนาวิชาการ และนิทรรศการด้านการโรงแรมและท่องเที่ยว โดยมี อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาในสำนักวิชา รวมทั้งเชฟณัฐพงษ์ บุญมา เชฟภาสกร ภู่ขวัญพงษ์ ให้เกียรติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทำอาหาร

    อาจารย์ ดร.ชัชชญา ยอดสุวรรณ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวในพิธีเปิดว่า สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ได้จัดโครงการแข่งขันการทำอาหาร MFU Junior Iron Chef  ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้แสดงความสามารถในด้านการทำอาหาร โดยประยุกต์ใช้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้จากการเรียนรู้ในรายวิชา Food Preparation and Culinary Skills ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ อีกทั้งเสริมสร้างให้นักศึกษาได้เรียนรู้การบริหารจัดการ ทั้งในการจัดการด้านเวลาที่มีจำกัดในการแข่งขัน และเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม และยังสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการแข่งขันไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

      นอกจากการแข่งขันทำอาหารแล้วยังมีกิจกรรมอื่น ๆ เช่น รายวิชา Food and Beverage Service operations ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ กิจกรรม Senior Project ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ กิจกรรมทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว MICE ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เป็นต้น

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 784 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการ