มฟล. ร่วม กองทัพอากาศ และภาคีเครือข่าย ทดสอบระบบอากาศยานไร้คนขับช่วยแก้ไฟป่า-หมอกควัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

               เนื่องจากในปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน หลายเดือน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และมีพื้นที่ป่าเสียหายไปกว่าสามแสนไร่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน Artificial Intelligence & Emerging Technologies (AIE) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ร่วมกองทัพอากาศ และ ภาคีเครือข่าย ทดสอบอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV พร้อมอุปกรณ์เกี่ยวข้อง ที่บริเวณฝูงบิน 416 อ.เมือง จ.เชียงราย ช่วงวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 เพื่อทดสอบการภารกิจการบินและถ่ายภาพทางอากาศในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า โดยจะนำภาพถ่ายของพื้นที่ดังกล่าวมาสร้างแผนที่อันจะเป็นข้อมูลสำคัญในภารกิจดับไฟป่าในระยะถัดไป พร้อมทั้ง วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ของพื้นที่ โดยเฉพาะเชื้อเพลิงสะสมที่เป็นตัวแปรต่อความรุนแรงของไฟ ผลการปฏิบัติจะนำสู่การวางแผนการใช้ระบบ UAV ในภารกิจสำรวจและดับไฟป่าได้ต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 253 ครั้ง