สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดหลักสูตรนานาชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทส และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติประจำปีของประเทศไทย (AITC) 2562 ในหัวข้อ“การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร” ระหว่างวันที่ 7 -27 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
.
ด้วยการรับทราบปัญหาวิกฤตอาหารโลกและความตั้งใจที่แข็งแกร่งในการเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยของแหล่งอาหารโลก หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อผลิตผลทางการเกษตร และเพิ่มทักษะในการปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหาร การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการจัดการคุณภาพการวัดและการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 18 คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสมาชิก FEALAC 
.
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างเข้มข้น การฝึกอบรมการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรนี้ยังทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์และเสริมสร้างเครือข่ายอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรมสองสัปดาห์ ได้รับความสำเร็จโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปจัดการกับความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศของตนเอง
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 213 ครั้ง