มฟล. ร่วมโครงการออกแบบเครื่องมือคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ที่ปลอดภัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมดำเนินโครงการวิจัยกับ Associate Professor Dr.Richard Nietzel, School of Public Health, University of Michigan ในการออกแบบเครื่องมือคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ที่ปลอดภัย ให้กับคนทำงานคัดแยกขยะอิเลคทรอนิคส์ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัย และลดอัตราการเกิดการบาดเจ็บที่นิ้วมือและมือของคนทำงานคัดแยกขยะ ในพื้นที่ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่รวบรวมในปี 2560-2561 และนำมาใช้ออกแบบเครื่องมือคัดแยกขยะใหม่ตามหลักการวิศวกรรมความปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือในการดำเนินโครงการจาก สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองบัว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี 

ที่มา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 322 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ