MFU PR Network ส่งต่อน้ำใจถึงศูนย์ศึกษาและส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสหรือบ้านเด็กกำพร้าภูมิภูสลอง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


    เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ดร.พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มฟล. มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของเล่น และขนม แก่ศูนย์ศึกษาและส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสหรือบ้านเด็กกำพร้าภูมิภูสลอง ที่มี ครูชำนาญ เยอส่อ เป็นผู้จัดการ ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 7 ต.แม่สลองบน สำหรับกิจกรรมวันเด็กที่ทางศูนย์ศึกษาฯ เตรียมจัดขึ้นในวันที่ 4 มกราคม 2563 แก่เด็กในความดูแลของศูนย์จำนวน 20 คน และเด็กในชุมชนรวมจำนวน 200 คน   
 

  • 1266 ครั้ง