มฟล. รับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะดำเนินการคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนไปศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ทุนที่รับสมัคร
สาขาวิชาทางด้านแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้

 1. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 1 (1.1)
  • พยาธิวิทยากายวิภาค
 2.  แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 1 (1.2)
  • เวชศาสตร์ครอบครัว
  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 3. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.1)
  • ประสาทศัลยศาสตร์
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ศัลยศาสตร์
  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
 4. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.2)
  • กุมารเวชศาสตร์
  • ประสาทวิทยา
  • ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
  • อายุรศาสตร์ 
 5. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 2 (2.4)
  • ตจวิทยา
 6. แพทย์เฉพาะทางสาขาประเภทที่ 3 
  • เวชบำบัดวิกฤต

ทั้งนี้ การสมัครในสาขาประเภทต่างๆและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครให้ถือตามประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา

การรับสมัครคัดเลือก
กำหนดวันเวลารับสมัคร และวิธีการรับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยจะปิดรับสมัคร เมื่อได้มีผู้สมัครเพียงพอแล้ว
 • วิธีการรับสมัครผู้สนใจสามารถสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร และหลักฐานด้วยตนเอง ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ ที่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
 • ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

ดาวน์โหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 
พล.ต. นพ.โชคชัย เกษจำรัส 
อีเมล : chokchai_snr@hotmail.com
โทรศัพท์ :  0 5391 6568

| ผู้เขียนข่าว Administrator | อ่านข่าวทั้งหมด 1795 ครั้ง