ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่องรับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกสะดวก

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย

-------------------------------------

                  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์ จะรับสมัครผู้ประกอบการ ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป บริเวณชั้น 1 อาคารI-Park กลุ่มอาคาร M-Square ขนาด 24 ตารางเมตร จำนวน 1 ร้านค้า 

               ผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกต้องมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามการเตรียมการและการเสนอข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกความสะดวกทั่วไปในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณากำหนดจะดำเนินการโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยกำหนดและผลกระทบของการรวมคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

               1.  ส่งใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานการจัดการทรัพย์สินและรายได้อาคารM-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่ 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุดอ. เมืองจ. เชียงรายในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

               2.  กำหนดสัมภาษณ์ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไปที่ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  

               3.  ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผู้ผ่านการพิจารณาแล้วเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่เกินวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่เหมาะสม

              ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการอำนวยความสะดวกสะดวกสบายสอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและใบแจ้งหนี้ 2563 สำนักงานการจัดการทรัพย์สินและรายได้อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่ 333 หมู่ 1 ต. ท่าสุดอ. เมืองจ. เชียงรายต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันที่ วันศุกร์ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Suphanee Kanthip |