มฟล.จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น


    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 The 2nd National Conferrence of Health Science Research: Transformation towards Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ที่อาคารสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยพิธีเปิดมีขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. มี รศ.ดร. ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี กล่าวเปิดต้อนรับ มี รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวรายงาน ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษจากอธิการบดี เรื่อง มุมมองการพัฒนาวิทยาศาสตร์สุขภาพในอนาคต  ทั้งยังมีการเสวนา การอภิปรายที่น่าสนใจในหลายหัวข้อ เช่น เสวนาวิชาการ หัวข้อ ทิศทางการสนับสนุนการสร้างเสริมนวัตกรรมทางด้านสุขภาพเพื่อ Thailand 4.0, อภิปรายพิเศษ หัวข้อ อนาคตและความท้าทายมุมมองการข้อมพรมแดนกับสุขภาพข้ามแดนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

.

    ทั้งนี้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นสถาบันการศึกษาที่พัฒนาองค์ความรู้ในรูปแบบสหสาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพ และสำนักวิชาฯ ยังได้พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาวะของชุมชนและสังคมตามมาตรฐานวิชาชีพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก สำนักวิชาฯ จึงได้ร่วมกับสภาการสาธารณสุขชุมชน การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดให้มีการประชุมวิชาการนี้ขึ้น  
  

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 539 ครั้ง