ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563   

----------------------------    

              ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 ราย พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ กำหนดระยะเวลาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563  

               ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้จำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึก ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

               การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด             

               กำหนดการรับสมัครดังนี้

               1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  

               2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

               3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ และการพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Suphanee Kanthip |