ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติวเข้มสอบวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการติวเข้มเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ในวันที่ 11-12,18-19 และ 25 กรกฎาคม 2563 โดยเรียนผ่าน Google Meet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา และเรียนรู้เทคนิคในการทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 990 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: academic.cas@mfu.ac.th

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 0 5391 7897 ต่อ 8033  มือถือ 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 เอกสารดาวน์โหลด

  • 4324 ครั้ง