ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติวเข้มสอสวัดความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน ข่าวอบรมสัมนา ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

          ด้วย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดโครงการติวเข้มเพื่อเตรียมสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ระดับ N5 ในวันที่ 6-7 ,13-14 และ 20 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องชงโค ชั้น 3 อาคาร E-Park  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา และเรียนรู้เทคนิคใหนการทำข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ป่นุ นั้น

          ในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง E-mail: info@cas.mfu.ac.th 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

' 0 5391 7897 ต่อ 8033  ( 08 9225 6558  LINE ID : academic.mfu

 เอกสารดาวน์โหลด

| ผู้เขียนข่าว Weerayut Wongsupa |