มฟล. ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 1 ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จำนวน 5 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-15 มกราคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูขวัญ กำลังใจ และคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ข้าราชการที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสศึกษาองค์ความรู้จากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ แลเป็นการผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะเสี่ยงภัยในพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ และปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการด้วยกัน โดย มฟล. ได้มีโอกาสทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านเปิดต้อนรับและจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่มาจากจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา มาต่อเนื่องนับแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 อันจะนำไปสู่กระบวนการพัฒนาอย่างเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด

      โดยกิจกรรมมีหลากหลายด้าน เช่น รับฟังการบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ของข้าราชการ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมจุดประกายแสงแห่งความคิดสร้างสรรค์ กิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้ตลอดชีพแบบยั่งยืน การเพิ่มพูนความรู้ในการฝึกดูแลสุขภาพด้านร่างกาย อารมณ์ ความคิด และจิตใจ การเสริมสร้างพัฒนาอาชีพตามวิถีชุมชน การพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยศาสตร์ของพระราชา การเรียนรู้วิถีชีวิตประชาชน สังคม และเศรษฐกิจในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน การศึกษาระบบการบริหารงานแบบ Social Enterprise การเปิดมุมมองทางด้านศิลปะร่วมสมัยกับการพัฒนาชุมชน กิจกรรมอาสาปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชน ลดปัญหาหมอกควัน สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 307 ครั้ง
ศูนย์บริการวิชาการ