สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เชิญร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารสำนักงานสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัครจำนวน 70 ท่าน ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโดยสแกน QR Code และส่งรายละเอียด มาทาง E-mail: rspg.botanical@mfu.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน: นางสาวสุชาภัสร์ คงทอง โทร. 053-917742 หรือ มือถือ 083-684-0856

อาจารย์ ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. กล่าวว่า  ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินงานตามแม่บท อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามแนวทางการดำเนินงาน อพ.สธ. ใน 3 กรอบการดำเนินงาน 8 กิจกรรม โดยมีการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอยู่ในกรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โครงการ อพ.สธ. จัดตั้งงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขึ้นเพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนได้มีความใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ

“ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการดำเนินการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 1/2563 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ที่สนใจเข้าร่วมในการโครงการฝึกอบรม ได้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากร จนนำไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่อไป” หัวหน้าโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. กล่าว

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1216 ครั้ง
โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา