มฟล. จัดค่ายภาษาจีนให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งเสริมการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร และ สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการค่ายภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรมจีน ร่วมกับ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ มฟล. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาจีน รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของจีน ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 46 คน และครูผู้ดูแล จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ โดยมีคุณครูอาสาสมัครชาวจีนจากสถาบันขงจื่อแห่ง มฟล. เป็นวิทยากร

 |   |  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  1442 ครั้ง