มฟล.จัดโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้บริหาร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

.
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย รศ.ดร. นันทนา คชเสนี รองอธิการบดี ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับกลาง-สูง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่พร้อมเป็นผู้บริหารระดับกลางที่มีความสามารถในการนำพามหาวิทยาลัยสู่เป้าหมายสูงสุด โดยมีกำหนดระยะเวลาโครงการ 4 เดือน ประกอบด้วย 5 ช่วงกิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 Workshop Traning โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ทยอยเข้ามาทั้งบรรยายพิเศษ ทั้งจัดเวิร์คชอป ในช่วงมกราคม – กุมภาพพันธ์  ได้แก่ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายหัวข้อ New Trends of Higher Education in Disruptive World: How to transform for survival?, รศ.ดร.นันทนา เวิร์คชอปใน 2 หัวข้อ SWAT & SMART และ Planning for the Future : Group Project Design, 
.
รศ.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ Is the internationalised curriculum important? design raise International cooperation and accreditation?, บรรยายพิเศษ หัวข้อ University Leadership Development: How to be a Good Leader โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาอุดมศึกษาในระดับชาติ, รศ.ดร.จิรประภา อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  Human Resource Development System, ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิชาสุขภาพจิต/โฆษก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข บรรยายในหัวข้อ Psychology for Leaders: How to Handle Stress and Build Self-resilience  โดยมีผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่จะจัดขึ้นต่อเนื่อง มีนาคม – พฤษภาคม  

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 104 ครั้ง