ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 8'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

     ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 8” ในระหว่างวันที่ 12 – 15 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 518 อาคารปรีคลินิก (M3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดและผู้สนใจทั่วไป มีการพัฒนาองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัดและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ มีความเข้าใจในหลักการปฏิบัติงาน การเตรียมเครื่องมือในการรักษาทางกายภาพบำบัดมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดและมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นั้น

     ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ต่อท่าน และขอให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานอื่นๆ ของรัฐ เข้าร่วมโครงการโดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับและหลักฐานการชำระเงินภายในวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 มายังศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมายเลขโทรสาร 0 5391 6384 หรือ E-mail: info@cas.mfu.ac.th

  • หากต้องการสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ 
    • โทรศัพท์ 0 5391 6386 
    • มือถือ 08 9225 6558 
    • LINE ID: academic.mfu

 

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 1898 ครั้ง