ประกาศยกเลิกการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน ๑๗ เครื่อง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน ๑๗ เครื่อง

--------------------------

     ตามที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน ๑๗ เครื่อง ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ตามประกาศลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

     เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองเสนอราคา คณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกาศเชิญชวน จึงมีมติให้ยกเลิก การประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน ๑๗ เครื่อง ตามประกาศดังกล่าวข้างต้น

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐

 

 

(อาจารย์ ดร.ประภัสสร ดำรงกุล อึ้งวณิชยพันธ์)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง

 

 |   |  949 ครั้ง