อาชีวอนามัยนำนักศึกษาลงพื้นที่ซ้อมอพยพหนีภัย รับเหตุแผ่นดินไหวให้นักเรียน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำนักศึกษาร่วมสนับสนุนการซ้อมอพยพหนีภัย รับเหตุแผ่นดินไหว ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสา อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นความร่วมมือกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย และ บริษัท Plan International เพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแนวรอยเลื่อนแม่จัน และสร้างประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกให้กับนักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ทั้งนี้ ชุมชนบ้านปางสา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานที่ดินทำกิน และอาชีพ ทำให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดี มีชนชาติพันธุ์อยู่ร่วมกัน หลายชนเผ่า มีทั้งชาวไทย พุทธ คริสต์ อิสลาม ดำรงชีวิตด้วยกันอย่างผาสุข ทั้งยังทรงพระราชทานทุนทรัพย์ในการก่อตั้งอาคารเรียนหลังแรกให้กับชุมชนและพัฒนาเป็นโรงเรียนบ้านปางสาในปัจจุบัน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ร่วมคณะครูอาจารย์พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน พัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้มีโอกาสในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนบ้านปางสา เป็นความภาคภูมิใจของสาขาวิชาเป็นอย่างยิ่ง

ที่มา:  ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 245 ครั้ง
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ