อธิการบดี มฟล. เผยการสร้างมหาวิทยาลัยยั่งยืน ยึดหลัก Master Plan สร้างอัตลักษณ์ มฟล.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand) ครั้งที่ 3/2560 โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม 23 มหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เหลียวหลัง แลหน้า 19 ปี แห่งการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน” โดยกล่าวว่า  การทำให้มหาวิทยาลัยยั่งยืนได้นั้นแผนแม่บท (Master Plan) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะความคิดของคนแต่ละยุคจะไม่เหมือนกัน เราจะต้องกำหนดความเป็นเรา อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เราจะต้องมีแกนกลางเป็นของตัวเอง ทุกสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างทุกวันนี้ได้ผ่านการกรองความคิดอย่างมีเหตุผล มีความต่อเนื่องมาจากนโยบายที่ชัดเจน คือ 1. เราจะปลูกป่า 2. เราจะสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ 3. เราจะเป็นตัวอย่างของการพลิกฟื้นคืนผืนป่า ซึ่งทั้งสามข้อนั้นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำสำเร็จแล้ว และเรายังยึดหลัก “สายน้ำแห่งการพัฒนา” โดยรับแรงบันดาลใจมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านได้ทรงสอนว่าเรื่องใดๆ หากเราเข้าไปดูแลไม่ได้ก็ปล่อยเขาไว้ เขาจะดูแลเติบโตเอง เช่นเดียวกับต้นไม้ที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย และยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการปลูกต้นไม้ เราจึงกำหนดนโยบายว่าเราจะปลูกต้นไม้บนพื้นที่นี้ให้ได้มากที่สุดพลิกฟื้นที่รกร้างว่างเปล่า เรากำหนดให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมกันการปลูกต้นไม้ ปลูกฝังให้เขาได้รู้จักรักษ์และหวงแหน เพราะกว่าต้นไม้แต่ละต้นจะเติบโตต้องใช้เวลาอย่างมาก 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud R.Suporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1193 ครั้ง