มฟล. ตอกย้ำศูนย์กลางการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนของไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันภาษาจีน-การแสดงจากคุนหมิง-เปิดตัวชมรมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักจีนวิทยา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดกิจกรรม วันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร โดยมีกิจกรรมหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน พิธีเปิดป้ายชมรมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการแสดงศิลปวัฒธรรมจีนจากสถาบันดนตรีคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีแขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมล้นหลามตลอดทั้งวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทราบและเข้าใจถึงประวัติความเป็นมาของสถาบันขงจื่อ รวมทั้งบทบาทที่มีต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนในประเทศไทย และได้สัมผัสกับวัฒนธรรมของจีน ทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีน อันจะนำมาสู่ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ

      ในช่วงเช้ามีการจัดการแข่งขันหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น การประกวดวาดภาพจีน การประกวดเขียนพู่กันจีน การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

      ส่วนในภาคบ่ายมีกิจกรรมสำคัญคือ พิธีเปิดป้ายชมรมศิษย์เก่าสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล., รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี, ผศ.ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี, รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร รักษาการคณบดีสำนักวิชาจีนวิทยา และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (ฝ่ายไทย), ผศ.หวง เจี้ยงจวิน ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ฝ่ายจีน), Mr. Ren Yisheng กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่, Mr. Lai Hongkai รองเลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเซียะเหมิน, Mrs. Luo Tieying ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนแห่งประเทศไทย, Mr. Chen Wuqing ประธานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซียะเหมินแห่งประเทศไทย, Mr. Chen Hantao ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซียะเหมินแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีสารแสดงความยินดีจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ในโอกาสนี้ด้วย

       ในช่วงค่ำ มีการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน จากสถาบันดนตรี เมืองคุนหมิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Music Art Troupe of Kunming Conservatory performs) ณ หอประชุมสมเด็จย่า ประกอบด้วยการแสดงจำนวน 13 ชุด อาทิ Happy Song of Festival, Clog Dance, Volin Solo, Our Folk Song, Cherie Sweet Honey Song, Girls of Cloud Dance, Beauty of Yunnan Song เป็นต้น มีผู้สนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก

 |   |  ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร อธิการบดี สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาจีนวิทยา  |  2211 ครั้ง