ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านซัก รีด ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการร้านซัก รีด

ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

----------------------------

             มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านซักอบรีด บริเวณอาคารหอพักนักศึกษา F2 , F5 , อาคารสันทนาการ 1 และอาคารสันทนาการ 2 กลุ่มหอพักลำดวน จำนวน 4 ร้าน   

             ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

             การพิจารณาตัดสิน จะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

             กำหนดการรับสมัครดังนี้

                  1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. 

                         2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลาสถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

                  3. ประกาศผลการพิจารณาในวันที่ 21 เมษายน 2563 ผู้ผ่านการพิจารณาต้องพร้อมเข้ามาดำเนินการตามกำหนดที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้ไม่เกินกว่าวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

           ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการ ให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่น ใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Suphanee Kanthip |