ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง รับสมัครผู้สนใจจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้เรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: asset-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้สนใจจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ให้เรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย

----------------------------

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับเรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง      

                ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มให้เรือนริมน้ำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                การพิจารณาตัดสินจะกระทำโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

                กำหนดการรับสมัครดังนี้

                1.  ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ชั้น 1 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00  น.

               2. กำหนดทดสอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในวันที่ 9 เมษายน 2563 (เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)

              3. ประกาศผลการพิจารณา ภายในในวันที่ 20 เมษายน 2563   

              ผู้สนใจสมัครให้สอบถามรายละเอียดพร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2563 ที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ชั้น 1 อาคาร I-Park กลุ่มอาคาร  M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

| ผู้เขียนข่าว Suphanee Kanthip |