ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการบริการร้านอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวก รวม 22 ร้านค้า

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวรับสมัครผู้ประกอบการ

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

               มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการ ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก บริเวณอาคาร E2 จำนวน 20 ร้านค้า, ร้านอาหาร อาคารโรงอาหาร D1 จำนวน 1 ร้านค้าและโรงอาหาร E1 จำนวน 1 ร้านค้า รวมทั้งสิ้น 22 ร้านค้า  

               ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติและสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                  การพิจารณาตัดสินใจจะกระทำ โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด

                     กำหนดการรับสมัครดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้  อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.
  2. กำหนดสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
  3. ประกาศผลการพิจารณา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องพร้อมเข้าดำเนินการและทำสัญญาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด   

                ผู้สนใจสมัครเป็นผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก ให้สอบถามรายละเอียด พร้อมรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 0-5391-6029 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.

 

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการ

ใบสมัครผู้ประกอบการบริการสิ่งอำนวยความสะดวก

ใบสมัครร้านอาหาร

เอกสารแนบท้ายรับสมัครผู้ประกอบการ

| ผู้เขียนข่าว Supatra Ariyamung | อ่านข่าวทั้งหมด 1711 ครั้ง