มฟล. ออกมาตรการเยียวยานักศึกษาปีการศึกษา 2563 จำนวนรวมกว่า 162 ล้านบาท

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ออกมาตรการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 จำนวนรวมกว่า 162 ล้านบาท

มฟล. เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลต่อผู้ปกครองและนักศึกษา จึงได้มีการประชุมเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาทั้งปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาที่ มฟล. ทุกระดับการศึกษา ได้แก่ ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.นักศึกษาปัจจุบัน (รหัส 62x xxxx xxx ลงไป) มฟล. จะดำเนินการ ดังนี้ 

      - ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) 10%

      - ไม่เก็บค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

      - ค่าบริการและค่าบำรุงกิจการสาธารณะ จะจัดเก็บเฉลี่ยรายเดือนเมื่อนักศึกษาสามารถมาเรียนที่ มฟล. ได้

2. นักศึกษาใหม่ (รหัส 63x xxxx xxx) มฟล. จะดำเนินการ ดังนี้

      - ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) 10%

     - ไม่เก็บค่าประกันของเสียหายทั่วไป

     - ไม่เก็บค่าธรรมเนียมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย (How to Live and Learn on Campus 2020)

     - ลดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเร่งรัด 50%

     - ลดค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนรายวิชาภาษาจีนเร่งรัด (เฉพาะหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนศึกษา) 50%

     - ค่าบริการและค่าบำรุงกิจการสาธารณะ จะจัดเก็บเฉลี่ยรายเดือนเมื่อนักศึกษาสามารถมาเรียนที่ มฟล. ได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มฟล. ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในหลายรูปแบบตั้งแต่ได้มีการประกาศยกเลิกการเรียนในชั้นเรียน ปรับรูปแบบเป็นการเรียนออนไลน์เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งออกมาตรการต่างๆ ให้ครอบคลุมกับความจำเป็นในการเรียนการสอน เพื่อให้ทุกคนสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เช่น ให้นักศึกษาสามารถผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาได้, สนับสนุนฟรีอินเทอร์เน็ต ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลดสปีดเป็นระยะเวลา 3 เดือน, ให้ทุนการศึกษาวิกฤติ COVID-19, การคืนค่าบริการ-ค่าบำรุงกิจการสาธารณะ ค่าหอพักภายในมหาวิทยาลัย 50%, จัดหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ และการจัดหน่วยงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ โดยงบประมาณที่ใช้เพื่อเยียวยานักศึกษาทั้งปัจจุบันและนักศึกษาใหม่ประจำปี 2563 จำนวนรวมมากกว่า 162 ล้านบาท

 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 3679 ครั้ง