ครม.เห็นชอบเพิ่มอีก 1,575 อัตรากำลัง รพศ.มฟล. รองรับผู้ป่วยไม่ต่ำกว่าปีละ 4.6แสนคน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า วานนี้ (26 พ.ค.) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนความต้องการอัตรากำลังโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพศ.มฟล.) (พ.ศ. 2564 - 2566) ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2556 - 2560) จำนวน 1,575 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มผู้บริหาร 5 อัตรา กลุ่มบริการเฉพาะทาง 1,112 อัตรา กลุ่มสนับสนุน 332 อัตรา และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 126 อัตรา พร้อมจัดสรรงบประมาณ401.87 ล้านบาท เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำลัง
.
โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การขออัตรากำลัง เพื่อจัดหาบุคลากรทางการแพทย์และวิชาชีพด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง ให้เพียงพอต่อการให้บริการรักษาแก่ประชาชน และผู้ป่วยได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 460,000 คน  รองรับการเป็นสถานฝึกปฏิบัติการในชั้นคลินิก สำหรับนักศึกษาแพทย์ มฟล. ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560  
.
โดยในระยะแรก ปี พ.ศ. 2564 จะเปิดบริการ 244 เตียง ในระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 – 2566 จะเปิดให้บริการเพิ่มเติมอีก 167 เตียง รวมเป็น 411 เตียงครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งยังรองรับภารกิจด้านวิจัยทางคลินิกและการวิจัยด้านสาธารณสุขและการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านออร์โธปิดิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็งวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา 
.
โดยโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล. ยังจะเชื่อมโยงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพที่มีอยู่ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (น่าน พะเยา เชียงราย แพร่) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร รวมทั้งตอบสนองปัญหาสุขภาพของประชาชน ด้วย.

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 1388 ครั้ง