สถาบันชา มฟล. ร่วมกับเครือข่าย เยือนประเทศญี่ปุ่นเพื่องานวิจัยและช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาไทยและญี่ปุ่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส์ (BL-Logist) สำนักงานเศรษฐกิจชายแดนและโลจิสติกส์ (OBELS) สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เชิญ อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา มฟล. ร่วมเดินทางและประเมินผลแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอุตสาหกรรมชาในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงความเชื่อมโยงทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาไทยและญี่ปุ่น ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์โซ่คุณค่าและการจัดการโลจิสติกส์สมัยใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์ชาของไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน (ASEAN+3) ระหว่างวันที่ 8-16มกราคม 2560 ณ เมือง Shizuoka และ Saitama ประเทศญี่ปุ่น และได้รับเชิญจาก Dr. Toshio Hasegawa อาจารย์ของมหาวิทยาลัย Saitama University เพื่อเข้าร่วมหารืองานวิจัยร่วมกัน ณ Saitama University และได้เยี่ยมชม Saitama Tea Research Institute ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยชาที่ศึกษาตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ การแปรรูป และ Health benefit MIKI OBATA, Director of Tea institute และ ATSUSHI TAKAHASHI, Technology Research Group Manager โดยเปิดศูนย์วิจัยให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัยร่วมกัน จากที่ทีมนักวิจัยได้เข้าหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และงานวิจัยเกี่ยวกับชากับทางคณะทีมนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งผู้ประกอบการชาที่ประเทศญี่ปุ่นมีแผนที่จะมาเยี่ยมชมแหล่งปลูกชา และกระบวนการผลิตชาของประเทศไทยในอนาคต อีกด้วย

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 588 ครั้ง