มฟล.ร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันนี้ (1มิ.ย.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และประชุมผ่านระบบ Application Zoom ร่วมกับ AIC ทั่วประเทศ เวลา 10.00-17.00 น. ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่ มฟล. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณื เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกร ผู้นำสถาบันเกษตรกร Smart Famer, Young Smart Famer STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด และเพื่อผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนาการลงทุน การแปรรูป และการบริการจัดการเชิงพาณิชย์ 
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 199 ครั้ง