ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษาต่อยุโรป (Erasmus Mundus) และทุนรัฐบาลจีน 
(CSC- China Scholarship Council)

หมวดหมู่ข่าว: law-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

สำนักวิชานิติศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ ทุนการศึกษาต่อยุโรป (Erasmus Mundus) และทุนรัฐบาลจีน 
(CSC- China Scholarship Council)

 

โดย

 

1. คุณศิระพงศ์ สุยะ นิติศาสตร์ มฟล. รุ่น 6 
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อปริญญาเอก ด้านกฎหมาย 
University of International Business and Economics (UIBE) 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

2.อาจารย์ ดร.ยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์
อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ph.d Law of the sea ,Xiamen university

 

ดำเนินรายการโดย อาจารย์พิมลกร แปงฟู อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์

 

ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-14.30

Live ผ่านระบบ Webex


 

Meeting number: 575 485 698


Password: 06June2020


  • 1955 ครั้ง