มฟล.-เทศบาลนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือ ‘โครงการเมืองอาหารปลอดภัย’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันนี้ (9 มิ.ย.) เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการเมืองอาหารปลอดภัย ที่ห้องประชุมเชียงแสน อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเชียงราย สู่การเป็น ‘เมืองอาหารปลอดภัย’  โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมลงนาม และมีพยานของทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนามตามลำดับ
.
ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีผลผูกพันเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและเทศบาลนครเชียงราย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน และการลงนามความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานจะเริ่มขึ้นนับต่อจากนี้ 
.
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก สองหน่วยงานต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ปัจจุบันปัญหาความไม่ปลอดภัยทางอาหารเริ่มมีผลกระทบต่อประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อน ในขั้นตอนหรือกระบวนการก่อนถึงผู้บริโภค จึงเห็นควรร่วมกันพัฒนาและยกระดับสุขภาวะที่ดีของประชาชนในจังหวัดเชียงราย รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มาใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
.
การดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.    การยกระดับองค์ความรู้เรื่องแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นเมืองอาหารปลอดภัยให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอาหาร และผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครเชียงราย
2.    การพัฒนาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย เพื่อช่วยยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรในท้องถิ่นและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
3.    การปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย มีจิตสำนึกและตระหนักในการเลือกบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัย และสนับสนุนให้มีกระบวนการผลิตอาหารที่ถูกต้องตามมาตรฐานสาธารณสุข
4.    การเผยแพร่และนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกสู่ชุมชน
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 372 ครั้ง