มฟล.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) สถาบันวิจัยนวัตกรรม จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง’ ภายใต้โคงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ที่ห้องภูชี้ฟ้า และห้องภูพิงค์ ภูฟ้าวารี เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย โดยมี ดร.ชลิดา ธนินนกุลภรณ์ หัวหน้าส่วน MFii  กล่าวเปิดโครงการ ก่อนที่ผู้แทนจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บรรยายในหัวข้อ ‘ความรู้ เกณฑ์ ข้อกำหนด และกฎหมายในการผลิตเครื่องสำอาง มารฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานโรงงานเครื่องสำอาง’ 
.
นอกจากนี้กิจกรรมการอบรมดังกล่าว ยังมีการบรรยายโดย รศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาเครื่องสำอาง มฟล. ในหัวข้อ ‘การตั้งตำรับเครื่องสำอาง การควบคุมคุรภาพและประสิทธิภาพเครื่องสำอาง’ และการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ‘นวัตกรรมกับเครื่องสำอางสู่ตลาดโลก’ โดยหัวหน้าส่วน MFii จากนั้นจึงเข้าสู่การอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘การสร้างตราสินค้าและพัฒนาแบรนด์อย่างมีอัตลักษณื เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง’ โดยอาจารย์ สัชฌุเศรษฐ์ เรืองเดชสุวรรณ รองผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 211 ครั้ง