โปรดเกล้าฯ นายวันชัย ศิริชนะ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอก สำเภา ชูศรี ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 นั้น เนื่องจาก พลเอก สำเภา ชูศรี ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว
.
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย ศิริชนะ ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว
.
บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย ศิริชนะ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 |   |  2672 ครั้ง