มฟล. ร่วมกับ สกว. มช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ผึ้ง: คุณสมบัติทางชีวการแพทย์ ให้เกษตรกรทั่วประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ร่วมกับ สกว. มช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลิตภัณฑ์ผึ้ง: คุณสมบัติทางชีวการแพทย์ ให้เกษตรกรทั่วประเทศ หวังยกระดับและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผึ้งให้แก่เกษตร โดยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งมาจากทุกภาคส่วนของประเทศจำนวนกว่า 100 คนเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ กลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (MEE) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลิตภัณฑ์ผึ้ง: คุณสมบัติทางชีวการแพทย์ (Bee hive products: Biomedical properties) ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคาร M Square มฟล.

อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มฟล. หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งมีการเจริญเติบโตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้เกษตรกรมักพบปัญหาไรปรสิตที่ทำให้ผึ้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งมีคุณภาพต่ำ โดยเกษตรกรสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการจัดการรัง ซึ่งหากมีการจัดการรังที่ดีจะสามารถคงสภาพความแข็งแรงของรังผึ้งได้ นอกจากนั้นยังพบอีกหนึ่งปัญหาคือการตลาดของน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์ผึ้ง พบว่าในท้องตลาดมีการผลิตภัณฑ์จากผึ้ง เช่น เกสรผึ้ง ไขผึ้ง นมผึ้ง ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในเครื่องสำอางและเสริมอาหารเพื่อเป็นทางเลือกในการเพิ่มรายได้ แต่เกษตรกรมักจะนำผลิตภัณฑ์ผึ้งไปขายให้พ่อค้าคนกลาง เนื่องจากขาดความรู้และรูปแบบของการพัฒนา ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการนำความรู้จากการศึกษาในมหาวิทยาลัยออกสู่ชุมชนโดยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งรู้สถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นระหว่างการเลี้ยงผึ้ง การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ผึ้งและสมุนไพรพื้นบ้านซึ่งเป็นวัตถุดิบในประเทศ เพื่อต่อยอดไปสู่การออกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของเกษตรกรเองในที่สุด

ภายในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เข้าร่วมประชุมยังได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและร่วม Workshop ดังนี้

 

  1. รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร วุฒิเมธีวิจัย สกว. จากคณะวิทยาศาสตร์ มช. ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “พิษผึ้งและคุณสมบัติของพิษผึ้ง”
  2. นายธนพงศ์ สำเภาลอย ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการรังที่ดี”
  3. การเสวนา เรื่อง “ผลิตภัณฑ์ผึ้งและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน” โดย รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร, ผศ ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว, ผศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม,ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา
  4. ผศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม วิทยากรการปฏิบัติการเรื่อง “การทำแม่แบบแผ่นไขรังเทียม”
  5. ผศ.ดร.มยุรี กัลยาวัฒนกุล วิทยากรการปฏิบัติการเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อสุขภาพ”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 657 ครั้ง