ส่วนประชาสัมพันธ์ มฟล. จัดเวิร์คชอป ‘สื่อสารงานวิจัยอย่างไรให้ Touch ใจคนออนไลน์’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดอบรมปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์ "สื่อสารงานวิจัยอย่างไรให้ Touch ใจคนออนไลน์" เมื่อวันพฤหัสบดี และศุกร์ ที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom วิทยากรโดย ผศ.หัตถกาญจน์ อารีศิลป  จากภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณธเนศ รัตนกุล  คุณภัทรพล สายสมบัติ และ คุณสุทธิดา ม่วงรอด จากทีม Baboon Hub ทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์สื่อที่หลากหลาย เข้าใจธรรมชาติของการเล่าเรื่อง ที่ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันทางวิชาการต่างๆ ให้ทำงานสื่อสารงานวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 30 คน ส่วนใหญ่เป็นนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยต้องการเผยแพร่ด้วยการเล่าเรื่องในภาษาและรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย และส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวข้องหรือมีความสนใจการทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ทันสมัย  
.
ทั้งนี้ขอบเขตเนื้อหาการอบรม  มีทั้งส่วนที่ช่วยทำความเข้าใจงานวิชาการ วิจัยในโลกออนไลน์ และสื่อสารอย่างเป็นธรรมชาติ เน้นกระบวนการทำ วิดีโอคลิปเพื่อให้เกิด Engagement & Share และเสริมเรื่องสื่อสารผ่านงานเขียนต่างๆ 1. Digital Literacy and Design: เข้าใจสนามของสื่อออนไลน์ พฤติกรรมของผู้ชมในยุคดิจิทัล วิธีคิดและการสื่อสารงานวิจัย 2. Pre-production: จับใจความสำคัญของงานวิจัย การเตรียมความพร้อมของฝ่ายผลิตสื่อและ นักวิจัย 3. Production: อุปกรณ์พื้นฐานในการทำงาน เทคนิคการถ่ายทำ และศิลปะในการสัมภาษณ์ 4. Post-production: ว่าด้วยการตัดต่อ การบรรณาธิกรต้นฉบับก่อนการเผยแพร่ และกระบวนการ เผยแพร่งานสู่โลกออนไลน์

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 303 ครั้ง