Ab - SIRC กับ Thai PBS อบรม ‘นักข่าวพลเมือง’ ให้แก่กลุ่มแรงงานข้ามชาติ จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

ศูนย์วิจัยสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)ในฐานะองค์กรประสานงานของศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในจังหวัดเชียงรายในสถานการณ์โควิด 19 ร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ‘นักข่าวพลเมือง นักสื่อสารแรงงาน’ ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติและแรงงานชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563
.
การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของแรงงานข้ามชาติให้เป็นนักข่าวพลเมืองผู้มีความสามารถสื่อสารเรื่องราวของชีวิตแรงงานข้ามชาติ โดยมีการฝึกการถ่ายภาพ ถ่ายวีดีโอ การตัดต่อ และการเผยแพร่ข่าวสารในโซเชียลมีเดีย  การฝึกอบรมครั้งนี้มีแรงงานข้ามชาติจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม
.
ทั้งนี้ นายสืบสกุล กิจนุกร นักวิจัยและผู้จัดการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ ได้กล่าวถึงเป้าหมายการฝึกอบรมในครั้งนี้ว่า เพื่อสร้างให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติมีความรู้ ความสามารถในการสื่อสารเรื่องราวสู่กลุ่มแรงงานและสังคมไทยโดยรวม อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขต่อไป

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 195 ครั้ง