มฟล.เชิญชมนิทรรศการปาเลไลยะกะ แลนด์ ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย หน่วยวิจัยศิลปวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดนิทรรศการปาเลไลยะกะ แลนด์ (PALALAIYAKA LAND) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยศิลปะดำเนินการร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ปะกาเกอะญอ หมู่บ้านห้วยหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ที่เริ่มต้นจากคำถามที่ว่า ศิลปะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือไม่
.
ปาเลไลยะกะ แลนด์  นำเสนอต้นแบบชุมอย่างยั่งยืนในรูปแบบงานศิลปะ ผ่านแนวคิดภูมิปัญญา ของชาวปะกาเกอะญอ ที่ว่า “ ออที เก่อตอ ที เอาะก่อ เก่อตอ ก่อ”  (กินน้ำรักษาน้ำ กินจากป่ารักษาป่า)
.
นิทรรศการศิลปะชุดนี้จึงสร้างข้อสนทนาในพื้นที่ความรู้ทางศิลปะว่า วัฒนธรรมและธรรมชาติเป็นสิ่งเดียวกันซึ่งไม่ได้ถูกแบ่งแยกออกจากกันในสังคมปะกาเกอะญอ ดังนั้นศิลปะกับธรรมชาติสามารถกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยการแบ่งปันทรัพยากรร่วมด้วย “กองทุนละลาย” (กองทุนรักษาป่า)
.
ปาเลไลยะกะ แลนด์ จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2563 - 30 สิงหาคม 2563 ที่: โถง ชั้น L หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจเยี่ยมชมได้ตามวันและสถานที่ดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่ม ติดต่อ ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง โทร 08-9450-6559 e-mail : pollavat.pra@mfu.ac.th  หรือดูข้อมูลเพิ่มที่นี่ qrgo.page.link/rhfLg

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 202 ครั้ง