มฟล.จัดพิธีสืบชาตา รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ พร้อมกิจกรรม ‘นายกสภาพบผู้บริหาร’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

วันนี้ (3 ก.ค.) เวลา 08-30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีสืบชาตาเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และกิจกรรม ‘นายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร’ โดยเริ่มจากพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก่อนที่จะมีพิธีสืบชาตา ณ วิหารล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมนายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหาร ที่ห้องประชุมเชียงแสน มีผู้บริหารเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน 
.
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้มีคำปรารถไว้ว่า การได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นั้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติยศที่สำคัญยิ่งของผมและครอบครัว
.
ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกคนทุกระดับ ที่ได้ช่วยกันสร้างสรรค์จรรโลงให้มหาวิทยาลัยได้ก้าวเดินมาถึงทุกวันนี้อย่างสง่างาม พนักงานทุกคนล้วนเป็นแรงผลักแรงดันที่สำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยของเราให้มั่นคง โดดเด่นและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวันนี้
.
การสนับสนุนและช่วยเหลือจากภายนอกที่มีต่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้ได้รับความสำเร็จในด้านต่างๆ อย่างมากมาย โดยเฉพาะ ท่านนายกสภา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมาทุกท่าน ทุกสมัย
.
ความสามัคคี มีน้ำใจ เข้าใจกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเมตตาธรรมที่มีต่อกันอันเป็น วิถีปฏิบัติที่มีมานานในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ย่อมนำมาซึ่งความสงบสุข ร่มเย็น และเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้มหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
.
หนทางข้างหน้านั้นไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของเรา ขอให้จับมือกันให้แน่น ประสานพลังกันให้เป็นปึกแผ่น แม้นมีอุปสรรคอย่างไร เราก็ไม่กลัว เราจะนำและช่วยกันทำสังคมนี้ให้เป็นสุข เราจะตามรอยสมเด็จย่าและพ่อหลวงของเราตลอดไป
.
ต่อจากนั้นเป็นพิธีแสดงมุทิตาจิต ที่มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากทั่วจังหวัดเชียงราย ตลอดจนสื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสนี้ อาทิ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอำนาจ เพียรไทย หัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย เป็นต้น 
.
ทั้งนี้ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ยังเป็นผู้แทนกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้กล่าวชื่นชมถึงคุณงามความดี ยินดีที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมได้กล่าวขอบคุณต่อ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ได้สร้างคุโณปการต่อเชียงรายและชาติบ้านเมือง
.
“เมื่อเราเคารพผู้ใด เรานึกถึงเรื่องที่น่าเคารพที่สุด เรานึกถึงคุณงามความดี และเสียสละให้บ้านเมือง อาจารย์วันชัย ศิริชนะ เป็นที่สุดของคนคนหนึ่งที่ตั้งจิตตั้งใจเสียสละสร้างสิ่งสำคัญหลายอย่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชีวิตมากๆ ยากที่จะมีคนเก่งขนาดนี้ ที่สร้างมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นมา ใช้เวลาไม่นานแต่ทำได้ยิ่งใหญ่และมีความหมายต่อชาติบ้านเมือง ในนามคนเชียงราย ผมขอบคุณอาจารย์วันชัยอยู่เสมอ ที่ได้ทำเพื่อเชียงรายและบ้านเมืองมาโดยตลอด”
 

  • 1043 ครั้ง