สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เชิญบุคลากรสาธารณสุข อบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน เรื่อง ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ’ จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์


.
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ศูนย์อนามัยที่ เชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่อง ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ’ จ.เชียงราย รุ่นที่ 2  หลักสูตร 70 ชั่วโมง โดยมี ผศ.พรทิพย์ สารีโส ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เป็นวิทยากรหลัก การอบรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
.
โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรสาธารณสุขทุกตำบลในจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นบุคลากรหลักด้านการดูแลผู้สูงอายุ หวังให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องโดยผู้ดูแล มีความรู้ มีทักษะ สามารถให้การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องและมีศักยภาพ และผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดภาวะซึมเศร้าได้ ทั้งยังสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีเครือข่ายและระบบการดูแลสูงสูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนหวังให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้ม รวมถึงสามารถดูแลสุขภาพตนเอง สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0-5391-6870

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 154 ครั้ง