สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยือน มฟล. ฟังความคิดเห็น-ข้อเสนอแนะ ปัญหาหมอกควันไฟป่า-การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

รศ. ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมผู้บริหารและคณาจารย์ ต้อนรับ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากอธิการบดี คณะผู้บริหาร และคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในประเด็น ต่างๆ อาทิ ด้านหมอกควันในส่วนของการขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงรายในส่วนที่เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับจังหวัดเชียงราย และด้านอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นต้น ที่ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
.
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้นำเสนอข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในประเด็นด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านหมอกควัน ในส่วนของการขับเคลื่อน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย ในด้านความร่วมมือของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับจังหวัดเชียงราย และด้านอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้มีส่วนในการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
.
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ชื่นชมการทำงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในเรื่องการศึกษา การทำงานทางด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงราย และขอให้คณะทำงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ศึกษาให้ความรู้เพื่อช่วยเหลือประชาชน ส่งเสริมการปลูกพืชไม้ผล การเพาะเห็ด เพื่อลดการเผาป่า หาสาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่า หมอกควัน ซึ่งก็มีกฎหมายหลายฉบับ ที่ออกมาให้มีการปลูกป่า ให้พื้นที่ทำกิน แต่ไม่สามารถควบคุมดูแลรักษาพื้นที่ป่า ยังมีการบุกรุกทำลายป่า และเผาป่าขึ้น จะต้องหาสาเหตุและปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหา เผาป่าและเกิดหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะการจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้เกิดการพัฒนาป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นของประชาชน ซึ่งทำให้มีการพัฒนาพื้นที่บริเวณดอยตุง และดอยนางนอน เป็นพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้น จากความร่วมมือจากประชาชน
.
ทั้งนี้ การดำเนินงานตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ได้พบกับประชาชนอย่างใกล้ชิดอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน ตลอดจนเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงเป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหาไปสู่ฝ่ายบริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อีกด้วย
.
ขอบคุณข่าวจาก NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
 

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 189 ครั้ง