มฟล. จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระบารมีและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยจัดให้มีพิธีถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ และพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหอประชุมสมเด็จย่า โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ นายสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมด้วยการเว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด – 19 ตลอดพิธีการ
.
สำหรับพิธีถวายเครื่องสักการะ ที่ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย จากนั้นจึงได้อ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ มีความตอนหนึ่งว่า “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณีกิจน้อยใหญ่อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนนานัปการ พระราชทานพระเมตตาต่อชนทุกชั้น ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ และศาสนา แม้ในท้องถิ่นทุรกันดาร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนด้วยพระองค์เองทุกแห่งหน ถือได้ว่าพระองค์ทรงเป็น พระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ของประเทศไทย ที่ได้พระราชทานความร่วมเย็นให้พสกนิกรผู้ยากไร้โดยแท้”
.
ส่วนพิธีทางพระพุทธศาสนา จัดขึ้นที่ หอประชุมสมเด็จย่า  เริ่มด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป ถวายภัตตาหารและถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทอดผ้าไตรบังสุกุล พระสงฆ์สดับปกรณ์และกล่าวอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 663 ครั้ง