สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มฟล. ร่วม สสจ.เชียงราย จัดอบรม ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ’ จ.เชียงราย หลักสูตร 70 ช.ม.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย หน่วยวิจัยด้านการดูแลผู้สูงอายุ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ศูนย์อนามัยที่ เชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน (Blended Learning) เรื่อง ‘การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุ’ จ.เชียงราย รุ่นที่ 1  หลักสูตร 70 ชั่วโมง โดยมี ผศ.พรทิพย์ สารีโส ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็นวิทยากรหลัก การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
.
โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรสาธารณสุขทุกตำบลในจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เป็นบุคลากรหลักด้านการดูแลผู้สูงอายุ หวังให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้องโดยผู้ดูแล มีความรู้ มีทักษะ สามารถให้การดูแลและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างถูกต้องและมีศักยภาพ และผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดภาวะซึมเศร้าได้ ทั้งยังสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มีเครือข่ายและระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนหวังให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยได้รับการประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและภาวะหกล้ม รวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลระบบการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพาให้สามารถบริหารจัดการให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
.
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ได้มีกิจกรรมมอบใบประกาศผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร Care Manager, รางวัลการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ, รางวัลผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และมอบเกียรติบัตรให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  สอบถามข้อมูลเพิ่มติดต่อ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 0-5391-6870

| ผู้เขียนข่าว Ramon Ruaysaen | อ่านข่าวทั้งหมด 397 ครั้ง