สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์-ทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานและนักศึกษาจากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ เพื่อเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผู้ทรงมีคุณูปการในวงการพยาบาลและสาธรณสุขของไทย จนได้รับการยกย่องว่า พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย จากการเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารหรือในพื้นที่สูงชัน เพื่อดูแลทุกข์สุขของราษฎร จนก่อให้เกิด หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.ซึ่งเป็นหน่วยแพทย์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงก่อตั้งเมื่อปี 2512 ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัคร ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสายสนับสนุนออกไปให้การรักษาพยาบาลประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร หลังจากที่เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ชนบทห่างไกลนับตั้งแตปี.2507 เป็นต้นมาจวบจนปัจจุบัน

        พิธีการเริ่มในช่วงเวลา 7.00 น. รศ.สุปราณี อัทธเสรี คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ จากนั้น ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ กล่าวถวายราชสดุดีเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ต่อมาผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนนักศึกษา ถวายพานพุ่มสักการะ ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ นอกจากนี้ทางคลินิกทันตกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังเปิดให้บริการตรวจรักษาฟันฟรีแก่บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และสืบสานแนวพระราชปณิธานที่มุ่งหมายให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เพื่อสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติภารกิจของตนเองและส่วนรวมได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยไม่มีปัญหาทางด้านสุขภาพเป็นอุปสรรค

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  |  1739 ครั้ง